Förbundet Aktiva Seniorer
Medlemsförsäkringar 2008
                                                                       
 

Deltagarolycksfallsförsäkring
Försäkring nr K 66184

Denna försäkring har du automatiskt som medlem i Aktiva Seniorer!
Från och med den 1 september 2007 är samtliga medlemmar olycksfallsförsäkrade då de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till och från verksamhet.

Försäkringens omfattning
• Akutersättning för vård, högst 6 procent av ett prisbasbelopp (2 460 kr)
• Tandskadekostnader nödvändiga kostnader
• Merkostnader (självrisk) till exempel kostnader för hemhjälp, skadade kläder, glasögon, högst 0,25
   prisbasbelopp (10 250 kr)
• Medicinsk invaliditet, högst 1 prisbasbelopp (41 000 kr)
• Dödsfall på grund av olycksfallsskada 0,25 prisbasbelopp (10 250 kr)
Angivna belopp baseras på prisbasbeloppet för 2008

Villkor
Villkor för deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer nr K 65.
Villkor   Klicka här   
(Öppnas i separat fönster)

Om olyckan är framme
Kontakta närmaste Folksamkontor.


Försäkringserbjudande om Grupplivförsäkring
och Olycksfallsförsäkring dygnet runt


Du som är medlem i Aktiva Seniorer har möjlighet att teckna en grupplivförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt.

Information om försäkringarna och anmälningsblankett finns i denna broschyr.
Anmälningsblankett (pdf)      Klicka här   
 (Öppnas i separat fönster)

Erbjudandet gäller de som är medlemmar den 31 december 2007 och därefter nytillkomna medlemmar.

Du som är medlem den 31 december 2007 och därefter kan anmäla dig till försäkringen inom sex månader (se anmälan på sidan 10 ). Du får inte vara inskriven för sluten sjukvård.

Du som blir medlem efter 1 januari 2008 och är under 60 år måste lämna en hälsoförklaring. Kontakta närmaste Folksamkontor.

Om du är under 65 år och inte önskar ansluta dig nu har du ändå möjlighet att vid din ålderspensionering
(65 år) ansluta dig. Du måste då själv kontakta Folksam.

Önskar du ytterligare information avseende Gruppliv- och olycksfallsförsäkringen är du välkommen att kontakta Folksam, telefon 0920-788 58.

Vid skada är det de fullständiga villkoren som gäller.
Försäkringsbesked och fullständigt villkor översänds till dig vid anslutningen.


Grupplivförsäkring

Försäkringsbeloppet är högst ett prisbasbelopp (41 000 kronor år 2008).

Vid dödsfall utbetalas försäkringsbeloppet till dödsboet.

Du kan vara med i flera grupplivförsäkringar, till exempel både teckna en egen försäkring och vara medförsäkrad i annans försäkring. Försäkringsbeloppen utbetalas oberoende av varandra.

Anslutning till försäkringen sker genom att bifogad anmälan sänds till Folksam, TFP, 978 00 Luleå. Anmälan måste ske inom sex månader och före 70 års ålder från det att nytt medlemskap registrerats i Aktiva Seniorer. Senare inträde i grupplivförsäkringen är inte möjlig.

Vid avtalets start 1 januari 2008, har samtliga som är medlemmar den 31 december 2007 möjlighet att ansluta sig till Grupplivförsäkringen. Beroende på medlemmens ålder gäller försäkringsbeloppen på nästa sida.
Observera att detta gäller även medlem över 70 år.

Är du under 70 år har du möjlighet att välja mellan de tre översta försäkringsbeloppen i tabellen på nästa sida. Är du över 70 år gäller respektive försäkringsbelopp enligt åldrarna i tabellen.

Om du registreras som ny medlem från den 1 januari 2008 kan du ansluta dig till Grupplivförsäkringen inom sex månader och bara om du är under 70 år och då enligt tabell 2 (se nästa sida).

Försäkringen börjar att gälla när fullständigt ifylld anmälan inkommit till Folksam under förutsättning att du är medlem i Aktiva Seniorer. Du kan också ange ett önskat startdatum för försäkringen i anmälan men detta datum måste vara inom sex månader från det att du blev medlem i Aktiva Seniorer.
Senare inträde i grupplivförsäkringen är inte möjligt.


Tabell 1
Försäkrad                                   Försäkringsbelopp 2008                  Månadspremie
Medlem t o m 69 år                    41 000 kr (1,0 prisbasbelopp)                    146 kr
Medlem t o m 69 år                    30 750 kr (0,75 prisbasbelopp)                  110 kr
Medlem t o m 69 år                    20 500 kr (0.5 prisbasbelopp)                     73 kr
Medlem 70 – 74 år                     12 300 kr (0,3 prisbasbelopp*)                   73 kr
Medlem 75 – 79 år                      8 200 kr (0,2 prisbasbelopp*)                    73 kr
Medlem 80 år och äldre               4 100 kr (0,1 prisbasbelopp*)                    73 kr


Tabell 2
(Anslutning genom anmälan med hälsoförklaring gäller medlem under 60 år)

Försäkrad                               Försäkringsbelopp 2008                         Månadspremie
Medlem under 60 år                 0,5, 0,75 prisbasbelopp                                 73 alt 110 kr
Medlem 60 – 64 år                   0,5, 0,75 prisbasbelopp                                 73 alt 110 kr
Medlem 65 – 66 år                   0,5, 0,75, 1,0 prisbasbelopp                          73, 110 alt 146kr
Medlem 67 – 69 år                   0,5, 0,75 prisbasbelopp                                73 alt 110 kr


Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller dygnet runt och du kan ansluta dig oavsett ålder.

Försäkringen innehåller
 – Akutersättning
 – Merkostnader
 – Tandskador
 – Invaliditet
Månadspremien 2008 är 19,50 kronor.

Akutersättning
Ersättning lämnas för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt för resor till och från vård och behandling. Ersättning lämnas med sammanlagt högst sex procent av ett prisbasbelopp per år (2 460 kronor år 2008), räknat från skadetillfället, för kostnader som uppkommer inom fem år. Vid sjukhusvård under akut sjuktid ersätts kostnaden som inte motsvarar inbesparade levnadskostnader.

Merkostnader
Om olycksfallsskadan medför läkarbehandling lämnas ersättning för till exempel skadade kläder, glasögon och hemhjälp med högst 0,25 prisbasbelopp (10 250 kronor år 2008). För skadade kläder och glasögon lämnas ersättning för den del av kostnaden som överstiger tre procent av ett prisbasbelopp (1230 kronor år 2008).

Tandskador
Ersättning lämnas för behandling av tand eller protes som skadas i munnen vid olycksfall. Tandskada som uppkommit vid bitning eller tuggning anses inte som olycksfallsskada.

Invaliditet
Högsta ersättning vid fullständig invaliditet är fyra prisbasbelopp (164 000 kronor år 2008). Er sättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden och beräknas på det prisbasbelopp som gällde då skadan inträffade. Vid invaliditetsgrader under fem procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet.


Bra att veta

Premiebetalning
Premien betalas av försäkringstagaren kvartalsvis i förskott. Med Folksams autogiro kan premien betalas månadsvis i förskott.

Prisbasbeloppet
Det prisbasbelopp som fastställs för varje år enligt lagen om allmän försäkring.

Giltighet utomlands
Olycksfallsförsäkringen gäller upp till tolv månader vid vistelse utom Norden. Inom Norden finns inga begränsningar.
Observera att denna försäkring inte gäller för hemtransport från utlandet till Sverige. Hemtransport kan ersättas av det reseskydd som finns i Folksams hemförsäkring och som gäller under resans första 45 dagar.
Grupplivförsäkringen har ingen tidsbegränsning vid utlandsvistelse.

Skattebestämmelser
Utbetalade försäkringsbelopp och ersättningar är fria från inkomstskatt.

Om du ångrar dig
Du har alltid rätt att ångra dig inom 30 dagar när det gäller livförsäkring och inom 14 dagar när det gäller andra försäkringar. Ångerfristen räknas från den tidpunkt du fått ta del av alla handlingar. Om du ångrar dig måste du meddela Folksam som har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit i kraft.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för grupplivförsäkring är Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585. Försäkringsgivare för övrig försäkring är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Adress 106 60 Stockholm. Telefonnummer:08-772 60 00. Folksam står under tillsyn av Finansinspektionen och svensk lag är tillämplig i försäkringsavtal och marknadsföring.

Försäkringens ikraftträdande
Försäkringen träder i kraft när Folksam mottagit medlemmens anmälan.


Villkor för Folksam autogiro

Tjänsten Folksam autogiro
Villkoren för Folksam autogiro gäller vid generellt betalningsmedgivande till Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam ömsesidig livförsäkring eller dotterbolag till dessa, som direkt eller indirekt ägs till minst 50 procent. Folksam autogiro använder bankernas tjänst Autogiro Privat och tillämpar bankernas gemensamma villkor som anges här nedan.

Villkor Autogiro Privat

Medgivande till betalning via autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.
För uttag gäller dessutom följande.

Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
– om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och
   
betalningssätt, eller
– om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
– ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen,
– alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.


  AKTIVA SENIORER
  TROLLHÄTTAN

Storgatan 19
46130 Trollhättan

Tel. 0520-
19240
Hemsida:
E-post:
Redaktör:
www.aktivaseniorertrollhattan.com      medlemsservice@aktivaseniorertrollhattan.com
G
öran Kjellebäck  070 - 209 89 70