Reportage


Föreningsstämma 2011

Ett 35-tal medlemmar mötte upp till 2011 års föreningsstämma, som hölls den 12 februari.
Till ordförande vid stämman utsågs Eskil Härnesand och till sekreterare Elisabeth Hagberg.

Av årsberättelsen framgår att föreningen vid slutet av år 2010 hade 1224 medlemmar samt att det under året anordnats åtta månadsmöten, sju gemytträffar, två cirkelledarträffar, två informationsmöten för nya medlemmar samt Söndagscafé Juno vid ett flertal tillfällen.

Årsberättelsen visar också att föreningen har anordnat 60 studiecirklar per termin under året samt att 16 resor arrangerats.

Under stämman nyvaldes Joel Danielsson till ledamot i valberedningen efter Arne Persson, som avböjt omval. Arne avtackades av ordföranden Ingvar Olsson som erinrade om Arnes fleråriga utomordentligt värdefulla arbete för föreningen, bl.a. som ordförande.

På förslag av valberedningen utökades antalet ordinarie platser i styrelsen med en plats till tio. Samtliga nuvarande styrelsemedlemmar omvaldes samt nyvaldes nuvarande adjungerade ledamoten Olle Johansson, till ordinarie ledamot. Detta innebär att styrelsen har följande sammansättning fram till nästa årsstämma:

Ordförande                     Ingvar Olsson
Vice ordförande              Bengt-Göran Bengtsson
Sekreterare                    Elisabeth Hagberg
Kassör                           Margareta Larsson
Klubbmästare                 Gösta Larsson
Vice klubbmästare          Inga Bergh
Cirkelsamordnare            Christina Palm
Resesamordnare             Lisbeth Anderson
Webbredaktör                 Olle Johansson
Ledamot                         Svein Solvang


Mötet avslutades under gemytliga former med en enkel måltid.


       Bengt-Göran Bengtsson

OBS  Du kan klicka på bilder för att förstora dom !

PICT4218  PICT4177  PICT4195
Ingvar Olsson                                Årsstämmans ordförande                Valberedningens ordförande
                                                    Eskil Hernesand                            Arne Persson
PICT4169  PICT4212  PICT4222
Klubbmästare Gösta          Eskil får en blomma som tack för en      Arne Persson får en blomma efter
Larsson informerar om        väl genomförd årsstämma.                   många års arbete i föreningen.
dom nya lokalerna

PICT4187-91
Aktiva Seniorers styrelse
PICT4236-39
Mötet avslutades under gemytliga former med en enkel måltid.

PICT4240-41
Mötet avslutades under gemytliga former med en enkel måltid.

PICT4242-45
Mötet avslutades under gemytliga former med en enkel måltid.                                  Foto Olle Johansson

                                                                                                                                                                      Tillbaka


                                                                                                                      Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                                TILLBAKA TILL ARKIV