AKTIVA SENIORER
Styrelsen

Föreningen Aktiva Seniorer, Trollhättan
Kallelse till föreningsstämma

Lördagen den 17 februari 2018 kl 14.00 i Klubblokalen, Storgatan 21, Trollhättan

Föredragningslista:
  1. Val av ordförande att leda stämman
  2. Val av sekreterare för stämman
  3. Val av två justeringsmän för protokollet tillika rösträknare
  4. Anmälan av övriga frågor
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Stämmans behöriga utlysande
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens bokslut.
  8. Revisorernas berättelse
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Framställningar och förslag från styrelsen
11. Motioner från medlemmar
12. Fastställande av föreningsavgift för nästa verksamhetsår (2019)
13. Val av föreningsordförande
14. Val av vice föreningsordförande
15. Val av övriga ledamöter i styrelsen
16. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa
17. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
18. Val av valberedning
19. Frågor som stämman beslutat ta upp för behandling
20. Mötet avslutas

Handlingar till årsstämman finns tillgängliga två veckor före stämman hos Sirpa Fors, Medborgarskolan! Motioner ska vara föreningsstämman tillhanda senast två veckor före stämman


                                                                                                     
 Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                             TILLBAKA