ReportageFöreningsstämma 14 mars 2020

Den 14 mar kl 14.00 var det så dags för föreningsstämma i Aktiva Seniorer i Trollhättan.

I år var det lite speciellt med hänsyn till den situation som samhället befinner sig i.

Detta till trotts hade 9 personer letat sig till föreningslokalen på Medborgarskolan.

Den givna dagordningen, enligt stadgarna, inleddes med att Elizabeth Mattsson hälsade välkomna och öppnade mötet.

Till att leda mötet valdes Sölve Svernlöv som med fast hand ledde oss igenom mötets alla punkter.

Verksamhetsberättelsen föredrogs i en komprimerad version men där följande förtjänar att lyftas fram
    - vi har haft över 80 cirklar med mer än 800 deltagare
    - vi har genomfört 13 resor i samarbete med Karl-Everts Busstouring med 620 deltagare
    - den 31 dec 2019 var vi totalt 1710 medlemmar i föreningen
    - vi har genomfört 9 månadsmöten med ca 350 deltagare/möte i genomsnitt

Föreningens ekonomi och revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för sitt arbete under 2019.

Medlemsavgiften kommer att vara kvar på oförändrad nivå dvs 100 kr/år och medlem.

Mötet beslutade också om personval till styrelsen vilket innebär några förändringar i sammansättning.
    - till ny ordförande valdes Elizabeth Mattsson (tidigare v ordf).
    - till ny ledamot och tillika vice ordf valdes Göran Kjellebäck
    - till ny ledamot i styrelsen valdes Christina Lundmark

Mötet avslutades med att Elizabeth riktade ett stort tack till Sölve som återigen lett mötet på sitt lugna och rutinerade sätt.

Efter mötet samlades den nya styrelsen till ett konstituerande möte.

Göran skrev texten och fotade

                                   
 
 

Elizabeth Mattsson hälsade välkommen

 Föreningsstämmans ordf Sölve

     
 
 

Vi som var där……