AKTIVA SENIORER
Styrelsen


Samrådsmöte Älvsborg-Skaraborg i Mariestad 24 september 2014

Vid samrådsmötet deltog 5 av 8 föreningar samt Rolf Bååth och Lillemor Fridlundh från FAR förbundsstyrelse. Från Trollhättan deltog vår ordförande Bengt-Göran Bengtsson och undertecknad. Lägesrapporter från Borås, Grästorp, Mariestad, Skövde och Trollhättan visade att stora skillnader i storlek och struktur föreligger. Att vi i Trollhättan har gynnsamma förhållanden är tydligt och vi är också den största föreningen.

Rolf och Lillemor är våra kontaktpersoner till förbundsstyrelsen som inbjuder till samråd varje år och till ordförandeträff vartannat år.
 

Förbundet centralt är anslutna som medlemsorganisation till Medborgarskolan.

Denna koppling diskuterades. För vår del i Trollhättan handlar kopplingen om lokaler och administration på en rent affärsmässig basis. Det fungerar bra.

Samrådsmötet anser att den centrala kopplingen till Medborgarskolan bör brytas och vi rekommenderar att förbundsstyrelsen i Umeå 2016 tar upp frågan till avgörande. Det huvudsakliga motivet är att vi skall vara politiskt oberoende. Dessutom finns flera exempel på samarbete med andra bildningsförbund.

Samverkan på regionsnivå i förbundsstyrelsens regi sker på flera plan och bör utvecklas. Våra samrådsmöten är ett exempel och ordförandeträffar ett annat.

Vi föreslog att de senare skulle genomföras med tema på till exempel sekreterar- och kassörsfunktioner i våra styrelser som andra strategiska funktioner. Vi diskuterade värdet av stöd i form av facklitteratur i föreningsarbete. Samrådsmöten bör fortsätta och Borås inbjuder till möte 2015 (nya fina lokaler). Trollhättan erbjuder sig som värd för samrådsmöten 2016 i anslutning till att vi firar 25 år.

Vi diskuterade också förbundets nya hemsida.

En nyhet från förbundsstyrelsen är att pensionärer har 10% rabatt på tågresor med SJ. Beställningskod på nätet är ”senior 10”

Erfarenhetsutbytet mellan våra föreningar tog sig många andra former och sammantaget uppfattade B-G och jag mötet positivt och kunde åka hem med positiva känslor.

       Kort tecknat
       Thor Svensson
                                                                                                      Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                             TILLBAKA