AKTIVA SENIORER
Styrelsen

2018-02-15 iwTrollhättan
Verksamhetsberättelse för år 2017

STYRELSEN
Styrelsen har bestått av:

Thor Svensson ordförande
Lisbeth Andersson vice ordförande
Ing-Britt Widing ledamot
Tuula Karlsson ledamot
Gösta Larsson ledamot
Christina Palm ledamot
Lisbeth Andersson ledamot
Inger Gustafsson ledamot
Olle Johansson ledamot
Stig Berger ledamot

Arbetsuppgifter och ansvarsområden enligt fastställda befattningsbeskrivningar
har fördelats enligt följande:

Ordförande Thor Svensson
Vice ordförande, resesamordnare Lisbeth Andersson
Sekreterare Ing-Britt Widing
Kassör Tuula Karlsson
Klubbmästare Gösta Larsson
Vice klubbmästare Inger Gustafsson
Cirkelsamordnare  Christina Palm
Webbredaktör Olle Johansson
Ledamot Stig Berger

Inger Gustafsson har utöver uppgifter i befattningsbeskrivning även ansvarat för frågor rörande av föreningen hyrd hjärtstartare.
Styrelsen har under år 2017 haft 10 protokollförda sammanträden.
Stig Berger utsågs till tillförordnad kassör 2017-12-11.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar uppgick 2017-12-31 till 1653 varav 1.048 kvinnor (63%)och 605 män (37%).
I början av året hade vi ca 500 registrerade mailadresser. Efter en omfattande kampanj har vi nu 1.347 medlemmar med mailadress( 82%). 294 medlemmar har uppgett att
de inte har dator/mailadress.
Medlemsavgiften för år 2017 har varit oförändrad 100 kr.

EKONOMI
Föreningens ekonomi är stabil och god vilket framgår av den särskilda ekonomiska årsredovisningen som lämnas separat.

HEMSIDAN
Webbredaktören Olle Johansson har fortsatt att utveckla hemsidan till ett aktivt forum för information, kommunikation och arkivering. Ett 200-tal medlemmar har använt funktionen medlemskap/adressändring/cirkelanmälan. Denna förändring hänger ihop med ovanstående information om mailadress.

MEDBORGARSKOLAN
Samarbetet med Medborgarskolan fungerar bra.
Sirpa Fors har utfört kansliarbete under förmiddagarna måndag till fredag.
FAS har nyligen installerat en dator hos Sirpa för att administrera VISMA Medlemsregister.
Föreningen hyr sedan 2010-12-01 lokaler av Medborgarskolan på Storgatan 21.
En översyn och komplettering av de styrdokument som reglerar samarbetet med MBSK har genomförts och finns väl dokumenterade dels i vårt arkiv på MBSK och på digitala filer.

MÅNADSMÖTEN
Under året har nio månadsmöten genomförts förlagda till Parkhallen.
Deltagarantalet har varit i genomsnitt 350 (högst 440)
Entréavgiften har varit 50 kr inklusive kaffe och smörgås.Allt fler betalar med SWISH.

9 jan. ”Svenska hits” Simon Ljungman och Ulf Esborn 319 delt.
6 feb. ”Min musik” Kenneth Holmström 335 delt.
6 mars Nature Signs Cecilia Ekmark flöjt och bildspel 156 delt.
3 april Martin Hällström ny rektor Högskolan Väst 178 delt.
8 maj Utställning av alster från våra cirklar. .
Vårkonsert med seniorkören under ledning av Gudrun Eklund
264 delt
4 sep. Timo Rahkonen gammaldags jam session 295 delt.
2 okt. Maja Reichard OS-medaljör i simning från paralympics 282 delt.
6 nov. David Carbe och Lars-Erik Frendberg underhåller 334 delt.
4 dec. Julsånger av Nya Skolans elever.
Seniorkören under ledning av Gudrun Eklund
Gösta Larssons chokladlotteri.
440 delt.

CIRKELVERKSAMHET
Studiecirklar och andra gruppaktiviteter är en stor och omfattande verksamhet.
85 studiecirklar har arrangerats under våren och 82 under hösten. Nya cirklar har varit småkurser bland annat i SWISH. Cirka 750 medlemmar har deltagit varje termin.
Verksamhet har också pågått under sommaren med bl a bridge.
Inom ramen för cirkelverksamheten har även ett antal studieresor arrangerats.
Avgiften har varit 50 kr per termin.

RESEVERKSAMHET
Under verksamhetsåret har fjorton resor med totalt 621 deltagare genomförts.

26 jan Stadsteatern Gbg ” Var god dröj”
23 mars Alingsås Textil-design ”Hus till Hus”
20 april Stadsmuseet Gbg
17 maj Hembygdsresa i Gärdhem
1-2 juni Småland
  5 juli Sommarresa till västra Dalsland
23 aug. ” Charlotte Löwensköld” Berättarladan i Sunne
28-31 aug. Gotland 4 dagar
21 sept. ”Fritt fall” rundresa Allan Johansson
18 okt. Oscarsrevyn Lorensbergsteatern
31 okt. Konstresa till Rackstad Muséet Arvika
24 nov. Julmarknad Halmstad
14,15 dec. ”Strålande jul”-konsert Domkyrkan i Göteborg

Resekommittén har bestått av resesamordnare Lisbeth Andersson samt Britta Rosendahl, Bernth Gruvander, Inger Gustafsson och Kristina Åkerlund.

KÖRVERKSAMHET
Körverksamheten har lång tradition i föreningen. Kören medverkade, under ledning av Gudrun Eklund, med uppskattade program på våren och vid årets sista månadsmöte.

GEMYTTRÄFFAR
Under året har Inger Gustafsson och hennes medarbetare anordnat nio gemytträffar med mat och underhållning med i genomsnitt 58 deltagare. Träffarna har hållits i våra lokaler på Storgatan och den kommitté som arbetat med träffarna har bestått av Inger Gustafsson, Britt Andersson, .Kristina Åkerlund, Christina Lundmark, Christina Roslund, Anna-Greta Josefsson, Lisbeth Knöös och Gittan Johansson

SÖNDAGSCAFÉ NECKEN
Söndags-café Necken samlade cirka 6 medlemmar per gång under våren.
Caféet lades ned under hösten.

INFORMATION OCH SAMRÅD
Inför varje termin har informationsblad om föreningens aktiviteter sänds till samtliga medlemmar. Vidare har de med mailadresser fått månatlig medlemsinformation digitalt under hösten.
Styrelsen har genomfört informationsmöte för nya medlemmar för att informera och samråda om föreningens aktiviteter.
Varje termin har styrelsen samlat aktivitetsledarna till välbesökta möten för samvaro, utvärdering och samråd.

DIGITALISERING
Ett digert arbete med att få fram våra medlemmars mailadresser har under hösten utförts av styrelsen.
Fortsättningsvis skall information skickas digitalt då så är möjligt.. De medlemmar som inte har mail skall så klart få informationen brevledes.

ÖVRIGT
Samrådsmöte för FAS Skaraborg, Älvsborg och Bohuslän hölls i Grästorp 2017-10-04
Deltog gjorde ordförande Thor Svensson och vice ordförande Lisbeth Andersson.
På gång i förbundet är översyn av Förbundsstadgar och Normalstadgar för föreningarna.
Styrelsen för FAS Trollhättan har beslutat att stå som värdförening för den årliga återkommande FAS-golftävlingen. Den kommer att genomföras på Onsjö- och Kobergsbanorna under maj 2018.

TACK
Den omfattande verksamhet som redovisas ovan har varit möjlig att genomföra tack vare det stora engagemang och de förnämliga insatser som många medlemmar ställer till föreningens förfogande. TACK!


Trollhättan 2018-02-15

------------------------------                                              --------------------------------------
    Thor Svensson                                                        Ing-Britt Widing
      Ordförande                                                               Sekreterare

                                                                                                     
 Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                             TILLBAKA